• Vacature penningmeester

  29 jun 2021
  |
  • 0
 • V.v. Bavel is op zoek naar een nieuwe penningmeester. De penningmeester wil zich als medebestuurder vanaf seizoen 2021-2022 voor onze vereniging inzetten en kan goed omgaan met financiële cijfers. Hij/zij maakt deel uit van het dagelijks bestuur van v.v. Bavel en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).

  Mocht je interesse hebben in deze functie en wil je ons komen versterken, verzoeken wij je om voor 1 augustus 2021 te reageren via de mail bij Christel Geerts via voorzitter@vvbavel.nl

  Algemeen
  Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging (financieel beheer). Als penningmeester (bestuurslid) draagt u mede verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de vereniging en het uitvoeren van bestuursbesluiten op financieel gebied. U ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Vormt samen met de overige bestuursleden het dagelijks bestuur en neemt samen met de leden van dit dagelijks bestuur beslissingen welke niet kunnen wachten tot de eerstvolgende bestuursvergadering.

  Taken

  • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.( financieel beheer )
  • Bij niet tijdig betalen van de contributie (datum ……) door enig lid, treedt hij /zij in overleg met de voorzitter van de commissie financiën voor het delegeren van de te nemen en nader te bepalen actie.
  • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
  • Zorg dragen voor de eventuele reserves in overeenstemming met de afspraken en besluiten van de vereniging.
  • Zal minimaal 2 maal per jaar financieel verslag uitbrengen aan het bestuur.
  • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
  • Eindverantwoordelijke voor de totale conceptbegroting. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de budgethouders verantwoordelijk zijn voor de concept begroting van hun budget. De conceptbegroting zal worden voorgelegd aan het bestuur.
  • Brengt tijdens de jaarvergadering verslag uit van het afgelopen boekjaar.
  • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
  • Vormt samen met overige bestuursleden het dagelijks bestuur en neemt samen met de leden van dit dagelijks bestuur beslissingen welke niet kunnen wachten tot de eerstvolgende bestuursvergadering.
  • Het bewaken van de verenigingsbudgetten waarbij opgemerkt dat budgethouders geen vrijheid van onderhandelen hebben binnen zijn / haar, door het bestuur en ledenvergadering goedgekeurde budget.
  • Sluit de voor de vereniging noodzakelijke verzekeringen af.
  • Is rekeninghouder van alle op clubnaam staande rekeningnummers.
  • Draagt zorg voor het digitaal aanleveren van de jaarcijfers bij de KNVB (sportlink).
  • Als DB lid kostenbesparende maatregelen voorstellen in het bestuur.
  • Zorgt voor het op tijd, volgens afspraak van de diverse contracten voldoen van salarissen aan trainers en vrijwilligers.
  • Het betalen van reiskosten declaraties aan teams en vrijwilligers.
  • Is nauw betrokken bij geld inzamelingsacties van de vereniging (ook wat betreft sponsoring).
  • Tijdig afhandelen van financiële zaken. Alle transacties dienen eerst goedgekeurd te worden door het DB.
  • Verantwoordelijk voor de loonadministratie.


  Bevoegdheden
  Het doen van voorstellen tijdens de bestuursvergaderingen.

  Verantwoordelijkheden

  • Financiële gezondheid van de vereniging
  • Zorg dragen voor de inning van gelden: contributies, recettes, donaties, sponsorgelden, subsidies, e.d.

  Tijdindicatie per week
  5 uur. Verschilt sterk per week.

  Eventuele benodigde kwaliteiten

  • Moet balans, begroting en winst/verliesrekening kunnen opmaken.
  • Moet boekhoudkundig geschoold zijn. Minimaal praktijkopleiding boekhouden.
  • Moet betrouwbaar zijn.
  • Moet integer zijn.
  • Moet accuraat zijn.
  • Moet kennis van juridisch en fiscale aangelegenheden hebben.