• Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg

  Programma

  Uitslagen

 • Sanctiebeleid

  Sancties kunnen worden opgelegd indien het gedrag van leden afwijkt van de in het ‘Beleidsplan Sportiviteit & Respect’ vastgelegde gedragsregels. Afwijkend gedrag kan door ieder lid worden gemeld aan de commissie Sportiviteit & Respect middels het meldingsformulier (te vinden in de bestuurskamer). De commissie Sportiviteit & Respect zal middels hoor en wederhoor haar standpunt bepalen, en het bestuur adviseren over de op te leggen sanctie. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

  Er zal een registratiesysteem worden aangelegd waarin alle opgelegde sancties zullen worden vastgelegd. Bij herhaald gedrag zal er strafverzwaring worden opgelegd en tevens zal de commissie een bemiddelende rol spelen om de oorzaak van het probleem op te kunnen lossen.

  Onderstaand wordt aangegeven welke sancties kunnen worden opgelegd, afhankelijk van de aard van de overtreding en wanneer sprake is van herhaling.

  Let wel: onderstaande sanctiebepalingen zijn indicatief. Het bestuur besluit hier per geval over, met inachtneming van het advies van de commissie Sportiviteit & Respect.

  SANCTIEBEPALINGEN

   

  Ongewenst gedrag in woord en gebaar (vloeken, verwensingen enz.)

  • Directe wisselbeurt (uit te voeren door de leider) en het fluiten van een jeugdwedstrijd (lagere categorie). In geval van herhaling één wedstrijd schorsing en het fluiten van een jeugdwedstrijd (lagere categorie).

  Ernstig ongewenst gedrag (spugen, racistisch taalgebruik, ernstige verwensingen enz.)

  • Eén wedstrijd schorsing en het fluiten van een jeugdwedstrijd (lagere categorie). In geval van herhaling twee wedstrijden schorsing en het fluiten van twee jeugdwedstrijden (lagere categorie).

  Gewelddadig gedrag (schoppen, slaan enz.)

  • Twee wedstrijden schorsing en het fluiten van twee jeugdwedstrijden (lagere categorie). In geval van herhaling schorsing van meerdere wedstrijden.

  Ernstig gewelddadig gedrag (met als doel iemand letsel toe te brengen)

  • Onmiddellijke non-actief stelling tot nader order. Mogelijke rapportage bij politie en/of KNVB. Aan niet-leden kan een toegangsverbod tot het sportcomplex worden opgelegd. Verdere afhandeling via bestuur.

  Vernieling toegebracht aan de accommodatie en/of aan andermans goederen

  • De schade zal worden verhaald op de vernieler. Al naar gelang de ernst van de vernieling kan voor spelers een schorsing en voor niet-spelende leden en toeschouwers een toegangsverbod voor bepaalde tijd worden opgelegd.

  Diefstal van verenigings- dan wel andermans eigendommen

  • Er zal aangifte worden gedaan bij de politie. Kan aanleiding zijn tot schorsing voor leden resp. permanente ontzegging van toegang tot het complex voor niet-leden.

  Andersoortig ongewenst gedrag

  • Wordt per geval beoordeeld.

  PROCESBESCHRIJVING

   

  Intake
  Een meldingsformulier is ingestuurd naar de Cie. Sportiviteit & Respect. De Cie. noteert de datum van ontvangst van de melding en maakt een agendaplanning voor het toepassen van hoor- en wederhoor.

  Hoor en wederhoor
  De Cie. gaat op korte termijn (binnen een week) in persoonlijk gesprek met de betrokken partijen. Er wordt een objectieve houding aangenomen om het voorgevallene en de omstandigheden goed in kaart te kunnen brengen.

  Advies
  De Cie. formuleert een advies betreffende de sanctie richting bestuur. Hierbij wordt een korte beschrijving van het voorgevallene gegeven plus een korte argumentatie.

  Uitvoering sanctie
  Indien een akkoord volgt vanuit bestuur, brengt de Cie. de sanctie tot uitvoering. De betrokkenen worden persoonlijk in kennis gesteld van de sanctie. Eveneens wordt vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van de sanctie. Indien er geen akkoord volgt vanuit bestuur, op korte termijn in overleg om tot besluit te komen.

  Evaluatie
  Na afloop wordt (al dan niet met betrokkenen) geëvalueerd hoe het sanctieproces is verlopen. Is de sanctie uitgevoerd en heeft deze het gewenste effect? Na de evaluatie wordt het sanctieproces gesloten en geregistreerd.