HIERBIJ NODIGEN WIJ ALLE LEDEN UIT VOOR DE  ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2017.

DEZE ZAL PLAATSVINDEN OP MAANDAG 20 NOVEMBER 2017 OM 20:00 UUR IN DE KANTINE VAN VV BAVEL. 

 

LET OP: DE UITNODIGING IS OOK VOOR ALLE (OUDERS) JEUGDLEDEN, TRAINERS EN LEIDERS.

Ouders van jeugdleden hebben stemrecht, maar deze telt als 1/3 stem.

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Ingekomen mededelingen / afmeldingen
 3. Mededelingen bestuur
 4. Notulen vorige jaarvergadering
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Vaststellen contributie seizoen 2018-2019
 10. Verkiezing bestuursleden: ***
  • Aftredend en herkiesbaar:
   • Ton Bogers als penningmeester
  • Aftredend:
   • Ray van den Berg
   • Jack Maas
  • Voorgedragen kandidaten namens bestuur:
   • Christel Geerts
   • Dirk van Dijk
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 ***

 1. Tegenkandidaten voor de aftredende bestuurder(s) dienen zich schriftelijk en uiterlijk twee weken vóór deze vergadering aan te melden bij het secretariaat van onze vereniging! Een kennismaking/info gesprek volgt.
 2. Kandidaatstellingen die niet volgens punt 1 zijn uitgevoerd worden niet behandeld tijdens de vergadering!
 3. Indien u zelf niet aanwezig kunt zijn, kunt u iemand anders machtigen voor u een stem uit te brengen. Hiertoe dient u bijgevoegd machtigingsformulier in te vullen en mee te geven. Ouders van jeugdleden hebben stemrecht, maar deze telt als 1/3 stem.

Agenda AL vergadering 20 november 2017

Notulen ALV 2016 vv Bavel (21-11-2016)

Notulen bijzondere ALV vv Bavel (26-04-2017)

Machtigingsformulier ALV 2017